مجله علمی پژوهشی زیست شناسی دریا- اطلاعات تماس
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی دفتر مجله: 
خوزستان، اهواز، بلوار گلستان، میدان فرهنگ شهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دفتر مجلات دانشکده
صندوق پستی:  
1915
تلفن و نمابر مجله  :
 06133348380
پست الکترونیک مجله   :  
Marine_biologyiauahvaz.ac.ir
marinebiologyjournalgmail..com
وب سایت مجله:
jmb.iauahvaz.org
موارد مهم در تماس با مجله:
ارتباط با اعضای مدیر مسول، سردبیر، مدیر داخلی، شورای تحریریه مجله از طریق سامانه مجله و ارسال پیام امکان پذیر می باشد. 
ضروری است جهت پیگیری موارد مرتبط با فرایند چاپ مقاله در مجله شماره شناسایی مقاله در مجله (ID) جهت پیگیری حتماذکر گردد.
 ذکر شماره همراه در زمان ثیت نام در سامانه سبب تسریع در پیگیری روند چاپ مقاله در مجله می گردد.
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی پژوهشی زیست شناسی دریا:
http://jmb.iauahvaz.ac.ir/find.php?item=1.57.16.fa
برگشت به اصل مطلب