مجله علمی پژوهشی زیست شناسی دریا- هیات تحریریه
معرفی اعضا

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مدیر مسئول: 

دکتر مژگان خدادادی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز 
سردبیر:                                                                                                            دستیار سردبیر:  
دکتر محمود بهمنی،  مؤسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر                   دکتر مژگان خدادادی 
                                                                                                                        دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
مدیر داخلی:                                                                                                       مهندس سارا احمدی
دکتر مهران جواهری بابلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز                                   دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز 

ویراستار فارسی: مهندس سارا احمدی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز) 
 ویراستار انگلیسی: دکتر رحیم پیغان (دانشگاه شهید چمران اهواز)
                             دکتر ایوب یوسفی جوردهی (مؤسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر)

 اعضای هیئت تحریریه: 
دکتر محمود بهمنی، استاد مؤسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر
دکتر فروغ پاپن، دانشیار دانشگاه شهید چمران،  اهواز 
دکتر رحیم پیغان، استاد دانشگاه شهید چمران، اهواز 
دکتر مهران جواهری بابلی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ، اهواز
دکتر نرگس جوادزاده پورشالکوهی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز
دکتر مژگان خدادادی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز 
دکتر میر مسعود سجادی، استاد دانشگاه گیلان، رشت 
دکتر احسان کامرانی، استاد دانشگاه هرمزگان، بندرعباس 
دکتر ابوالقاسم کمالی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقلات تهران
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی پژوهشی زیست شناسی دریا:
http://jmb.iauahvaz.ac.ir/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب