مجله علمی پژوهشی زیست شناسی دریا- فرایند پذیرش مقالات
فرآیند پذیرش مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/23 | 
قابل توجه نویسندگان گرامی:
با توجه به فرآیند بررسی مقاله در نشریه علمی- پژوهشی زیست شناسی دریا که در شکل نشان داده شده است حداکثر ظرف مدت 10 روز نسبت به بررسی اولیه مقاله و حداکثر ظرف مدت 60 روز نسبت به تعیین تکلیف نهایی مقالات اقدام خواهد شد.

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی پژوهشی زیست شناسی دریا:
http://jmb.iauahvaz.ac.ir/find.php?item=1.114.19.fa
برگشت به اصل مطلب